Związek Międzygminny Centrum Zagospodarowania Odpadów „Selekt”
Statut

 

STATUT ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO

"CENTRUM ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW - SELEKT"

– tekst jednolity -

Nazwa i siedziba Związku

§ 1. 1. Związek nosi nazwę: Związek Międzygminny "Centrum Zagospodarowania Odpadów - SELEKT", zwany w dalszej treści niniejszego Statutu " Związkiem".

2. Siedzibą Związku jest Czempiń (ul. Kościańskie Przedmieście nr 2B).

§ 2. Związek posiada osobowość prawną.

 

Uczestnicy i czas trwania związku

§ 3. Uczestnikami Związku, zwanymi w dalszej treści niniejszego Statutu "Uczestnikami", są Gminy:

             - Brodnica,

             - Czempiń, 

             - Dolsk,

 - Dopiewo,

 - Granowo,

 - Grodzisk Wielkopolski,

 - Kamieniec,

 - Kaźmierz,

 - Komorniki,

 - Kościan,

 - Miejska Kościan,

 - Mosina,

  - Miasto Puszczykowo,

  - Opalenica,           

  - Rakoniewice,

  - Rokietnica,

  - Stęszew,

  - Tarnowo Podgórne,

 - Wielichowo,

  - Zbąszyń.

§ 4. Związek został utworzony na czas nieokreślony.

Zadania Związku

§ 5. Związek wykonuje zadania publiczne, dla realizacji których został utworzony - w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność.

 

       § 6. 1. Zadaniem Związku jest wspólne wykonywanie zadań publicznych w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi, niezbędne do utrzymania czystości i porządku na terenie  Uczestników, obejmujące w szczególności:

1)      tworzenie warunków do wykonywania prac związanych z utrzymaniem czystości i porządku na terenie Związku, w tym współdziałanie  z przedsiębiorcami podejmującymi działalność w zakresie gospodarowania odpadami lub zapewnienie wykonania tych prac przez tworzenie odpowiednich jednostek organizacyjnych;

2)      zapewnienie budowy, utrzymania i eksploatacji regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych albo wybór lub nawiązanie stosunków prawnych z istniejącą instalacją;

3)      tworzenie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Uczestników;

4)      nadzór nad gospodarowaniem odpadami komunalnymi, w tym realizacja zadań powierzonych podmiotom odbierającym odpady komunalne od właścicieli nieruchomości;

5)      ustanawianie selektywnego zbierania odpadów komunalnych, obejmującego co najmniej następujące frakcje odpadów: papieru, metalu, tworzywa sztucznego, szkła i opakowań wielomateriałowych oraz odpadów komunalnych ulegających biodegradacji, w tym odpadów opakowaniowych ulegających biodegradacji;

6)      tworzenie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych w sposób zapewniający łatwy dostęp dla wszystkich mieszkańców gmin - Uczestników, w tym wskazywanie miejsc, w których mogą być prowadzone zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego pochodzącego z gospodarstw domowych;

7)      zapewnienie osiągnięcia odpowiednich poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania;

8)      prowadzenie działań informacyjnych i edukacyjnych w zakresie prawidłowego gospodarowania odpadami komunalnymi, w szczególności  w zakresie selektywnego zbierania odpadów komunalnych;

9)      wykonywanie obowiązków informacyjnych w zakresie pkt 1-8 powyżej;

10)  dokonywanie corocznej analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi,  w celu weryfikacji możliwości technicznych i organizacyjnych Związku  w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi;

11)  opracowywanie projektu regulaminu utrzymania czystości i porządku  w gminach -Uczestnikach w części dotyczącej powierzonych związkowi międzygminnemu zadań oraz uchwalenie regulaminu w tym zakresie

12)  organizacja odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, w tym organizacja przetargów  i zawieranie umów z podmiotami wyłonionymi w przetargu;

13)  podejmowanie decyzji o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne i organizacja odbierania tych odpadów wraz z organizacją przetargów i zawieraniem umów z podmiotami wyłonionymi w przetargu;

14)  dokonywanie wyboru metody ustalania opłat za odbieranie odpadów  i określanie stawek opłat;

15)  określanie terminów, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi;

16)  przyjmowanie od właścicieli nieruchomości deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi;

17)  określanie wzorów deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanych przez właścicieli nieruchomości;

18)  określanie wysokości zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnym;

19)  określanie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości  i zagospodarowania tych odpadów;

20)  określanie rodzajów dodatkowych usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz wysokości cen za te usługi;

21)  prowadzenie rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości;

22)  prowadzenie sprawozdawczości w zakresie odpadów komunalnych i nadzór nad sprawozdawczością prowadzoną przez przedsiębiorców;

23)  kontrola obowiązków wykonania ustawy przez zobowiązane podmioty wraz z nakładaniem kar i wykonywaniem czynności w postępowaniu egzekucyjnym.

2. Zadaniem Związku jest wykonywanie obowiązków Gmin – Uczestników  w zakresie wskazanym w ustępie 1, wynikających z następujących przepisów:  o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, o odpadach, o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym, o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest, o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej oraz o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji.

3. Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz nakładanych kar stanowią dochód Związku.

4. Z zakresie niezbędnym do wykonywania powierzonych zadań, Uczestnicy zapewniają Związkowi:

a) dostęp do danych z ewidencji ludności oraz zasobu geodezyjno – kartograficznego,

b) współpracę w zakresie uzyskania danych o wielkości zużytej wody z danej nieruchomości.

5. Określone w ustawach kompetencje wójtów lub burmistrzów wykonuje Zarząd Związku.”

 

§ 7. Związek może tworzyć, przekształcać i likwidować jednostki organizacyjne Związku oraz tworzyć spółki prawa handlowego.

 

Organy Związku, ich struktura, zakres i tryb działania

§ 8. Organami Związku są Zgromadzenie Związku i Zarząd Związku.

§ 9. Zgromadzenie Związku, zwane dalej "Zgromadzenie", jest organem stanowiącym i kontrolnym Związku.

 

 § 10. 1. W skład Zgromadzenia wchodzą Wójtowie i Burmistrzowie gmin będących Uczestnikami Związku.

 2. W skład Zgromadzenia mogą wchodzić Zastępcy Wójtów  lub Zastępcy Burmistrzów, bądź radni, desygnowani do reprezentowania gminy w Zgromadzeniu  w trybie art. 70 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591 ze zm.).

 3.  Kadencja organów Związku upływa wraz z upływem kadencji Wójta, Burmistrza. Przedstawiciele Uczestników pełnią swoje funkcje w organach  Związku do czasu wyboru na ich miejsce innych osób i do czasu wyboru  nowego Zarządu.

 4.  Wystąpienie oraz wykluczenie uczestnika ze Związku skutkuje równocześnie pozbawieniem jego przedstawicieli członkostwa w organach Związku.”

 

§ 11. Zgromadzenie wybiera ze swego grona Przewodniczącego i jednego Wiceprzewodniczącego bezwzględną większością głosów statutowej liczby członków zgromadzenia w głosowaniu tajnym.

§ 12. Do kompetencji Zgromadzenia należy:

1) ustalenie programów realizacji zadań Związku,

2) uchwalenie rocznego planu finansowego Związku, rozpatrywanie sprawozdań z wykonania budżetu za rok poprzedni i podejmowanie uchwał w przedmiocie udzielenia lub nieudzielenia Zarządowi absolutorium z tego tytułu,

3) podejmowanie uchwał w sprawie zaciągania długoterminowych pożyczek i kredytów,

4) skreślony

5) przyjmowanie sprawozdań z działalności Zarządu Związku,

6)decydowanie w sprawach tworzenia, przekształcania i likwidacji jednostek organizacyjnych Związku oraz tworzenia spółek prawa handlowego, wnoszenia  i wycofywania z nich udziałów a także zbywania akcji,

7) nadawanie statutów i regulaminów organizacyjnych jednostkom organizacyjnym Związku,

8) uchwalanie regulaminu pracy Zarządu i regulaminu Biura Związku,

9) realizowanie w ramach Związku kompetencji rady gminy w odniesieniu do zadań zleconych Związkowi,

10) podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia i wykluczenia ze Związku,

11) wybieranie i odwoływanie Zarządu Związku,

12) uchwalanie projektu zmian w statucie Związku,

13) podejmowanie uchwał w sprawie likwidacji Związku oraz podziału jego mienia na skutek likwidacji,

14) stanowienie w innych sprawach wniesionych pod obrady przez Zarząd Związku,

15) ustalanie zakresu i trybu podejmowania przez Zarząd decyzji w sprawach majątkowych Związku,

16) ustalanie zasad wpłaty i wysokości składek członkowskich,

17) ustalanie zasad wpłaty, wysokości oraz terminów wnoszenia środków ponoszonych na inne koszty działalności Związku, w tym składki inwestycyjnej,

18) kontrolowanie działalności Zarządu oraz jednostek organizacyjnych i podmiotów wymienionych w §7,

19) wybieranie i odwoływanie członków Komisji Rewizyjnej oraz ustalanie regulaminu jej działania,

20) ustalanie zasad reprezentacji Związku w spółkach prawa handlowego utworzonych przez Związek, lub do których Związek przystąpi.

21) ustalanie wynagrodzenia dla członków Zarządu pochodzących spoza członków   

            Zgromadzenia.

§ 13. 1. Posiedzenie Zgromadzenia zwołuje Przewodniczący, a w razie jego nieobecności Wiceprzewodniczący.

2. Przewodniczący ma obowiązek zwołać Zgromadzenie na wniosek Zarządu, lub co najmniej jednej czwartej statutowego składu Zgromadzenia, w ciągu 7 dni od złożenia wniosku. Wniosek powinien zawierać proponowany porządek obrad wraz z projektami uchwał.

3. Pierwsze posiedzenie Zgromadzenia zwołuje oraz przewodniczy jego obradom do momentu wyboru przewodniczącego Zgromadzenia - najstarszy wiekiem przedstawiciel uczestnika Związku.

4. Posiedzenia Zgromadzenia mogą się odbywać w miejscowościach będących siedzibami urzędów gmin będących uczestnikami Związku.

 § 14. 1. Uchwały Zgromadzenia są podejmowane bezwzględną większością głosów statutowej liczby uczestników Związku.

 2.  skreślony.

 3. Każdy uczestnik ma jeden głos.

 

§ 15. 1.   Zgromadzenie odbywa posiedzenia nie rzadziej niż raz na kwartał.

 2.  Zgromadzenie zwołuje się najpóźniej na 7 dni przed terminem obrad drogą    

elektroniczną z potwierdzeniem odbioru lub faxem.

 3.  W zawiadomieniu o zwołaniu posiedzenia Zgromadzenia należy podać dzień, godzinę i miejsce Zgromadzenia oraz porządek obrad, wraz z projektami uchwał  i protokołem z poprzedniego Zgromadzenia.

 4.  Posiedzenia Zgromadzenia są protokołowane, protokół powinien być odczytany  i przyjęty na następnym posiedzeniu

 

 

       § 16. 1. Zgromadzenie kontroluje działalność Zarządu oraz jednostek i podmiotów,  o których mowa w §7.

2. W celu wykonywania zadań wymienionych w ust. 1 Zgromadzenie powołuje Komisję Rewizyjną i ustala regulamin jej działania.

§ 17. Zarząd Związku, zwany dalej "Zarządem", jest organem wykonawczym Związku.

 

§ 18. 1. Zarząd składa się z 5 członków. W skład Zarządu wchodzą Przewodniczący,     Zastępca i 3 członków.

       2.  Członków Zarządu powołuje i odwołuje Zgromadzenie. Dopuszczalny jest wybór 1 członka Zarządu spoza członków Zgromadzenia.

       2a. Członek Zarządu, który nie jest członkiem Zgromadzenia, zatrudniany jest na podstawie wyboru w trybie określonym w art. 4 ust. 1 lit. d ustawy z dnia 21 listopada 2008 r.

o pracownikach samorządowych w ramach stosunku pracy.

 3.  Zarząd wykonuje zadania przy pomocy Biura Związku.

 4.  Organizację i funkcjonowanie Biura Związku określa regulamin organizacyjny biura.

 5.  Czynności ze stosunku pracy wobec pracowników Biura Związku wykonuje  w imieniu Związku Przewodniczący Zarządu.

 6. Biurem Związku kieruje Dyrektor Biura Związku.

§ 19. Do kompetencji Zarządu należą wszelkie sprawy nie zastrzeżone ustawą  i statutem na rzecz Zgromadzenia, a w szczególności:

  1)  realizacja zadań Związku, w tym prowadzenie gospodarki finansowej Związku,

  2)  wykonywanie uchwał Zgromadzenia,

  3)  sporządzanie projektów planów finansowych Związku,

  4)  wyznaczanie jednostkom organizacyjnym Związku bieżących zadań do wykonania,  a także nadzorowanie i kontrolowanie ich działalności,

  5)  podejmowanie uchwał w sprawie zatrudniania i zwalniania kierowników jednostek organizacyjnych Związku.

 

§ 20. 1. Zarząd podejmuje uchwały zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy jego składu.

2. Posiedzenia Zarządu odbywają się nie rzadziej niż raz na miesiąc.

3. Z posiedzeń Zarządu sporządzany jest protokół, który podpisują wszyscy obecni członkowie Zarządu.

§ 21. Przewodniczący Zarządu organizuje prace Zarządu, a w szczególności:

  1)  kieruje pracą Zarządu i nadzoruje biuro Związku,

  2)  reprezentuje Związek na zewnątrz, z zastrzeżeniem §24 ust. 1 Statutu,

  3)  zwołuje posiedzenia Zarządu.

 

Mienie związku

§ 22. 1. Mieniem Związku jest własność i inne prawa majątkowe wniesione przez uczestników Związku oraz nabyte przez Związek.

 2. Mienie Związku jest odrębne od mienia uczestników i jest odrębnie zarządzane.

§ 23. 1. Mienie Związku może powstać:

  1)  w drodze przekazania mienia niepodzielnego, określonego w art. 5 ust. 3 i art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 10 maja 1990 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 32, poz. 191 ze zmianami),

  2)  w drodze przekazania przez uczestników składników ich mienia służących realizacji zadań przejętych przez Związek,

  3)  z dochodów z majątku Związku,

  4)  z dochodów z działalności Związku,

  5)  z subwencji, z darowizn, zapisów i innych źródeł.

2. Mienie komunalne przekazane Związkowi staje się własnością Związku.

§ 24. 1. Do składania oświadczeń woli i podpisywania w imieniu Związku wymagane jest współdziałanie 2 członków Zarządu Związku.

2. Jeżeli czynność prawna może spowodować powstanie zobowiązań pieniężnych, do jego skuteczności potrzebna jest również kontrasygnata głównego księgowego Związku lub osoby przez niego upoważnionej.

§ 25. Kierownicy jednostek organizacyjnych Związku nie posiadających osobowości prawnej działają jednoosobowo na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Zarząd Związku.

§ 26. 1. Związek odpowiada za swoje zobowiązania do wysokości posiadanego majątku.

2. Związek nie ponosi odpowiedzialności za zobowiązania innych komunalnych osób prawnych, a te nie ponoszą odpowiedzialności za zobowiązania Związku.

 

Zasady korzystania z obiektów i urządzeń Związku

§ 27. 1. Każdy uczestnik Związku jest uprawniony do korzystania z obiektów  i urządzeń Związku.

2. Uczestnicy Związku korzystają z obiektów i urządzeń Związku na równych zasadach, w zakresie określonym zadaniami Związku.

 

Zasady udziału w kosztach wspólnej działalności, zyskach i pokrywaniu strat Związku

§ 28. 1. Każdemu z uczestników Związku zapewnia się obsługę potrzeb jego mieszkańców na równych zasadach, z uwzględnieniem udziału uczestników Związku  w kosztach wspólnej działalności Związku, według zasad określonych w Statucie.

2. Uczestnicy Związku ponoszą koszty działalności Związku, w formie składki członkowskiej proporcjonalnie do liczby mieszkańców, ustalonej na dzień 30 czerwca roku poprzedzającego dany rok budżetowy, w następujących terminach:

- do dnia 15 stycznia danego roku – w wysokości ¼ składki,

- do dnia 31 marca danego roku – pozostała część,  tj. ¾ składki.

3. Zasada określona w ust. 2 ma zastosowanie do udziału uczestnika Związku  w zyskach Związku.

4Jeżeli własne dochody Związku oraz świadczenia uczestników Związku (składki  członkowskie ) nie wystarczą na pokrycie strat, straty rozkłada się na uczestników Związku odpowiednio wg zasady określonej w ust. 2.

 5.Wysokość środków ponoszonych przez uczestników Związku na pozostałe poza określonymi w ust. 2, koszty działalności Związku (w tym składki inwestycyjnej) oraz terminy ich wnoszenia z uwzględnieniem zasady określonej w ust. 2 - ustala Zgromadzenie Związku, w przypadku zaistnienia takiej konieczności

 

Zasady przystępowania i występowania uczestników oraz zasady rozliczeń majątkowych

§ 29. O przyjęciu do Związku nowego uczestnika decyduje Zgromadzenie w drodze uchwały określającej warunki przystąpienia.

§ 30. Uczestnictwo w związku ustaje w razie:

  1)  wystąpienia uczestnika ze Związku,

  2)  wykluczenia uczestnika ze Związku,

  3)  likwidacji Związku.

§ 31. 1. Uczestnik może wystąpić ze Związku przez złożenie oświadczenia  o wypowiedzeniu, potwierdzonego stosowną uchwałą organu stanowiącego uczestnika.

2. Oświadczenie winno być złożone z zachowaniem sześciomiesięcznego terminu wypowiedzenia ze skutkiem na dzień 31 grudnia danego roku.

§ 32. 1. Związek może wykluczyć uczestnika ze Związku tylko w razie:

  1)  udowodnionego działania na szkodę Związku,

  2)  niewykonania obowiązków na rzecz Związku,

  3)  naruszenia przepisów obowiązujących w Związku, w szczególności postanowień Statutu Związku.

2. O złożeniu wniosku o wykluczenie uczestnika ze Związku, Przewodniczący Zgromadzenia informuje tego uczestnika co najmniej na 1 miesiąc przed terminem odbycia Zgromadzenia Związku, na którym rozpatrywany będzie wniosek.

3. Wniosek o wykluczenie uczestnika ze Związku może być złożony przez Zarząd Związku lub każdego z uczestników.

§ 33. 1. Nieruchomości a także niepodzielne składniki majątkowe wniesione przez uczestnika do Związku, nie podlegają zwrotowi w przypadku jego wystąpienia lub wykluczenia ze Związku, jeżeli Związek nie mógłby bez nich prawidłowo wykonywać swoich zadań statutowych.

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, uczestnikowi Związku przysługuje zwrot równowartości danego składnika majątkowego ustalonej wg jego stanu z dnia wniesienia  i określonej przez rzeczoznawcę majątkowego na dzień wystąpienia lub wykluczenia uczestnika ze Związku.

3. W oparciu o wartość określoną w ust. 2 Zgromadzenie ustala termin i sposób spłaty występującego lub wykluczanego uczestnika, przy czym spłata może być dokonana ratalnie, w okresie do 3 lat od dnia wystąpienia lub wykluczenia.

4. Wystąpienie lub wykluczenie uczestnika ze Związku nie rodzi po stronie Związku obowiązku zwrotu uczestnikowi wniesionych przez niego składek członkowskich.

Zasady likwidacji Związku

§ 34. 1. Likwidacja Związku następuje na podstawie uchwały Zgromadzenia  o likwidacji Związku.

2. Podział majątku Związku pozostałego po likwidacji następuje proporcjonalnie do wartości wniesionych przez uczestników Związku.

3. Likwidację Związku prowadzi wybrany przez Zgromadzenie likwidator.

4. Do obowiązków likwidatora należy w szczególności:

  1)  sporządzenie planu likwidacji zatwierdzonego przez Zgromadzenie,

  2)  sporządzenie bilansu otwarcia likwidacji.

  3)  publiczne ogłoszenie o postawieniu Związku w stan likwidacji wraz z wezwaniem ewentualnych wierzycieli do zgłoszenia swoich roszczeń wobec Związku, w terminie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia o likwidacji,

  4)  zakończenie bieżących spraw Związku,

  5)  ściągnięcie wierzytelności Związku,

  6)  zaspokojenie zobowiązań Związku,

  7)  przedstawienie Zgromadzeniu Związku projektu podziału majątku Związku pozostałego po dokonaniu czynności, o których mowa w pkt 1-6,

  8)  złożenie wniosku o wykreślenie Związku z rejestru po zakończeniu jego likwidacji,

5. Koszty likwidacji ponosi Związek,

6. Likwidator wykonuje swoje obowiązki z uwzględnieniem uchwał Zgromadzenia Związku.

 

Przepisy końcowe

§ 35. Zmiany Statutu następują w trybie przewidzianym dla jego ustanowienia.

 

 

Statut Związku (pobierz)

Związek Międzygminny Centrum Zagospodarowania Odpadów-SELEKT
ul. Kościańskie Przedmieście 2 B, 64-020 Czempiń, pow. kościański, woj. wielkopolskie
tel.: +48.61 28 26 303; +48.61 28 23 358, fax: +48.612826303, email: czo.selekt@czempin.pl, http://www.selekt.czempin.pl
NIP: 6981716272, Regon: 411565209
Nr konta bankowego 12 8682 1030 0002 0633 2000 0010
projekt i hosting: INTERmedi@    |    zarządzane przez: zeroCMS