Związek Międzygminny Centrum Zagospodarowania Odpadów „Selekt”
Deklaracja

Druk deklaracji dotyczący okresu od 1 lipca 2013 r. do 9 czerwca 2014 r.           - pdf_do_pobrania.jpg

Druk deklaracji dotyczący okresu od 10 czerwca 2014 r. do 31 grudnia 2015 r.   - pdf_do_pobrania.jpg

Druk deklaracji dotyczących okresu od 1 stycznia 2016 r.                                    - pdf_do_pobrania.jpg

  

WNIOSEK O ZWIĘKSZENIE CZĘSTOTLIWOŚCI ODBIORU ODPADÓW

INFORMACJA DLA SKŁADAJACYCH WNIOSEK O ZWIĘKSZENIE CZĘSTOTLIWOSCI ODBIORU ODPADÓW

WZÓR WNIOSKU O ZWIĘKSZENIE CZĘSTOTLIWOŚCI ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH

WERSJA PDF

WERSJA WORD

DODATKOWA INFORMACJA DLA WYPEŁNIAJĄCEGO DEKLARACJĘ O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

 

 KIEDY SKŁADA SIĘ KOLEJNĄ DEKLARACJĘ?

Kolejną deklarację (wraz z uzasadnieniem przyczyn korekty deklaracji) należy złożyć w przypadku zmiany danych zawartych
w pierwszej deklaracji np. zmiany ilości osób zamieszkałych, sprzedaży nieruchomości lub w przypadku firm i instytucji: zmiany ilości i rodzaju pojemników, zmiany częstotliwości odbioru odpadów. Zmiana częstotliwości odbioru odpadów komunalnych, inna niż wynikająca z regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Związku Międzygminnego „Centrum Zagospodarowania Odpadów – SELEKT” w Czempiniu (Dz.U. Woj.Wlkp z 2013 roku poz. 2350) możliwa jest tylko po złożeniu wniosku o zwiększenie częstotliwości i jego pozytywnym rozpatrzeniu.

ADRES NIERUCHOMOŚCI:

W miejscu przeznaczonym na wpisanie adresu nieruchomości, z której odbierane będą odpady komunalne wpisuje się adres nieruchomości( numer ewidencyjny działki należy podać tylko w przypadku braku nr porządkowego posesji) i może być on inny niż adres lub siedziba składającego deklarację. Dla każdej nieruchomości należy złożyć odrębną deklarację.

KTO JEST ZOBOWIĄZANY DO ZŁOŻENIA DEKLARACJI?

Składającym deklarację jest właściciel, współwłaściciel, użytkownik wieczysty, użytkownik, inny podmiot władający nieruchomością. W przypadku spółdzielni mieszkaniowej lub wspólnoty to zarządca jest zobowiązany złożyć deklarację ze wskazaniem liczby mieszkańców i wyliczeniem kwoty opłaty.

DLACZEGO OPŁACA SIĘ ZBIERAĆ ODPADY W SPOSÓB SELEKTYWNY?

Właściciel nieruchomości podejmuje decyzję o sposobie zbierania odpadów komunalnych. W odpowiedniej kratce należy zaznaczyć sposób zbierania - selektywny lub nieselektywny (zmieszany).

Opłata za zbieranie odpadów komunalnych w sposób selektywny jest niższa. Ponadto przyczyniamy się do ochrony środowiska naturalnego. Selektywne zbieranie odpadów się opłaca.

NALICZENIE OPŁATY:

Składający deklarację jest zobowiązany do SAMODZIELNEGO wyliczenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

JAK CZĘSTO NALEŻY WPŁACAĆ OPŁATĘ?

Wyliczoną wysokość opłaty należy wpłacać lub uiścić przelewem do końca każdego bieżącego miesiąca na wskazany indywidualny rachunek bankowy.

 INFORMACJA DLA WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH

Miejscem zamieszkania jest nieruchomość, w której osoba przebywa z zamiarem stałego pobytu, niezależnie od miejsca zameldowania. W przypadku wątpliwości, co do wskazania miejsca zamieszkania, wykorzystać należy następującą definicję: „miejscem zamieszkania jest miejsce, w którym osoba zazwyczaj spędza czas przeznaczony na odpoczynek, niezależnie od czasowych nieobecności związanych z wypoczynkiem, urlopem, odwiedzinami u przyjaciół i krewnych, interesami, leczeniem medycznym lub pielgrzymkami religijnymi.”  

Wysokość opłaty  za odbieranie odpadów komunalnych:

Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi naliczana jest w przeliczeniu na mieszkańca i stanowi iloczyn liczby mieszkańców faktycznie zamieszkujących daną nieruchomość (liczba osób zameldowanych może być inna) oraz stawki za odpady zbierane w sposób selektywny lub nieselektywny (liczba mieszkańców × stawka opłaty dla odpadów zbieranych w sposób selektywny/nieselektywny).

PRZYKŁAD: 4 mieszkańców, zbiórka odpadów odbywa się w sposób selektywny WYSOKOŚĆ OPŁATY= 4×10 zł = 40 zł

 

 INFORMACJA DLA WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI NIEZAMIESZKAŁYCH

Odpady komunalne powstające w nieruchomości niezamieszkałej w wyniku działalności przemysłowej, handlowo-usługowej, oświatowej czy kulturalnej, to odpady, które ze względu na swój charakter lub skład są podobne do odpadów powstających               w gospodarstwach domowych. Odpadami komunalnymi nie są w szczególności odpady poprodukcyjne, opakowaniowe oraz wszystkie odpady niebezpieczne.

Typ pojemnika - wybór

W przypadku nieruchomości niezamieszkałych należy wskazać typ pojemnika (7 m³; 1,1 m³; 0,11 m³; 0,12 m³; 0,24 m³, lub pojemnik o większej (lub innej) pojemności, worek o pojemności 0,08 m³.

Pojemnik o większej (lub innej) pojemności, to pojemnik o innej kubaturze, niż wymienione w tabeli. W przypadku wyboru takiego pojemnika opłata naliczana jest za każdy metr sześcienny (m³).

Czy na terenie nieruchomości niezamieszkałej można mieć różne typy pojemników?

Istnieje możliwość jednoczesnego wyboru kilku typów pojemników, ze wskazaniem ich ilości, a następnie wyliczeniu stawki opłaty (liczba pojemników miesięcznie × częstotliwość wywozu w miesiącu × stawka opłaty dla odpadów zbieranych w sposób selektywny/zmieszany).

PRZYKŁAD:

2 pojemniki o poj.0,12 m3

4 pojemniki o poj. 0,24 m3

częstotliwość wywozu 2 razy w miesiącu, zbiórka odpadów odbywa się w sposób selektywny

WYSOKOŚĆ OPŁATY=(2×2×12 zł) + (4×2×24 zł) = 48 zł +192 zł = 240 zł

 

INFORMACJA DLA WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH I  NIEZAMIESZKAŁYCH

 W przypadku nieruchomości jednocześnie zamieszkałej i niezamieszkałej właściciel zobowiązany jest określić opłatę wypełniając część F.1, F.2 oraz F.3 deklaracji.

WYSOKOŚĆ OPŁATY:

Oplata dla podmiotów wypełniających jednocześnie część F.1, F.2 oraz F.3 deklaracji stanowi sumę wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych

Związek Międzygminny Centrum Zagospodarowania Odpadów-SELEKT
ul. Kościańskie Przedmieście 2 B, 64-020 Czempiń, pow. kościański, woj. wielkopolskie
tel.: +48.61 28 26 303; +48.61 28 23 358, fax: +48.612826303, email: czo.selekt@czempin.pl, http://www.selekt.czempin.pl
NIP: 6981716272, Regon: 411565209
Nr konta bankowego 12 8682 1030 0002 0633 2000 0010
projekt i hosting: INTERmedi@    |    zarządzane przez: zeroCMS